Membránová separace

ČOV s technologií MBR (membránový biologický reaktor) Mitsubishi

Společnost ALVEST MONT CZ s.r.o. je výhradním zástupcem pro technologii MBR Mitsubishi i pro Českou republiku.

Všeobecné výhody membránové separace Mitsubishi:

 • Koncentrace kalu v aktivaci je až 15 kg/m3, to umožňuje zmenšit technologické objemy biologické ČOV asi o 70% v porovnání s klasickými čistírnami. Tím se výrazně zmenšuje plocha zastavěného pozemku - asi o 50%.

 • Vyčištěná voda je filtrovaná – obsah NL = 0.

 • Velikost filtračních otvorů je 0,4 mikro metra. To zajišťuje, filtraci o velikosti baktérii. Proto i když dojde k rozpadu vloček působením např. toxických látek (těžkých kovů a pod.) obsažených v přitékající v odpadní vodě, bakterie nemůžou odtéct ze systému, jako je to u konvenční ČOV. U konvenční ČOV je běžné, že když něco působí toxicky na nitrifikační bakterie, tak tyto baktérie nevytváří dostatečné vločky, schopné dobře sedimentovat a proto se nezachytí sedimentací v dosazovací nádrži a odtékají ze systému. To platí zejména pro dlouho rostoucí bakterie, které jsou potřebné udržet v systému pro biologicky těžko rozložitelné látky. Např. účinnost MBR ČOV na biologické odbourávaní léků je mnohonásobně vyšší než u konvenčních ČOV. Toto je základní rozdíl v kvalitě mezi konvenční aktivační ČOV a membránovou ČOV. Tento technologický efekt má význam hlavně u průmyslových odpadních vod. Mnohé průmyslové odpadní vody, které nejsou biologicky čistitelné konvenční technologií se separací kalu usazováním, se použitím technologie MBR Mitsubishi dají velmi dobře biologicky vyčistit. Membrány Mitsubishi jsou dlouhodobě ověřeny i v  nejtěžších průmyslových provozech. U komunální odpadní vody je kvalita vyčištěné vody (kromě NL) na úrovni asi 30 % klasické technologie při stejných chemicko-technologických parametrech aktivace.

 • Speciálně velice výhodná technologie pro biologické odstraňování fosforu – neporovnatelně vyšší účinnost a bezproblémovost technologie celé biologické ČOV.

 • Systém je výhodný i pro intenzifikaci stávajících ČOV, protože na stejném pozemku a stavební části se dá zvýšit látkový výkon ČOV o 200 až 300 %.

 • Provoz je plně automatický a proto obsluha nemusí vúbec rozumět biologickému procesu čištění. To má výhodu zejména pro malé ČOV v majetku a provozu obcí menších jako cca 4000 EO.

 • Všechno technologické zařízení je běžně používané (domácí) – pouze membránové moduly jsou japonské.

 • Životnost membrán u komunálních ČOV odhadujeme (na základě více jako 40 letých provozních zkušeností) na cca 15 až 20 let. Protože komunální ČOV se v ČR dimenzují na Q max. denní a proto je v hydraulice veliká rezerva proti skutečnému celkovému ročnímu průtoku čistírnou.

 • Náklady na výměnu membrán (nerezová konstrukce modulu zůstává) jsou při životnosti 15 let a stočném 15,-Kč za 1 m3 vyčištěné vody cca 4 % tohoto stočného.

 • Občasné chemické čištění je za provozu ČOV a trvá 2 hodiny.

 • Záruka na membrány 5 let.

 • Velice výhodné i pro jednotnou kanalizaci – u dešťových přítokú jde podstatná část množství odpadních vod přes konvenční linku s dosazovacími nádržemi, ale při běžných splaškových (bezdeštních) přítocích jde významní část odpadní vody přes MBR Mitsubishi a tedy zejména při suchých obdobích – ekologicky nejzávažnějších – zajišťuje technologie MBR Mitsubishi zásadní, extrémně vynikající kvalitu vyčištěné vody.

 • Významně nižší celkové investiční náklady u splaškové kanalizace:

  • U velikosti menší jako 1500 EO jsou náklady u MBR Mitsubishi vyšší jako u konvenční technologie.
  • Pro velikost 1500 až 2000 EO jsou náklady asi stejné
  • Pro ČOV velikosti cca 5000 EO jsou náklady na MBR Mitsubishi nižší asi o 10-20 %.
  • Pro ČOV velikosti cca 15 000 EO jsou náklady na MBR Mitsubishi nižší asi o 15-25 %.
  • Pro ČOV velikosti 100 000 EO jsou náklady na MBR Mitsibishi nižší asi o 20-40 %.
  • Pro ČOV velikosti 500 000 EO jsou náklady na MBR Mitsibishi nižší asi o 30-50 %.

Nevýhody MBR Mitsubishi:
Jako každá technologie (a všechno lidské) má i MBR Mitsubishi kromě výhod i svoje nevýhody. Nevýhody MBR Mitsubishi proti konvenční technologii jsou:

 • Je potřebné chemické čištění membrán a náklady na cenu chlornanu sodného (případně kyseliny citrónové) pro chemické čištění pro velikost čistírny asi do 50 000 obyvatel jsou cca 1,- Kč ( max. 1,50 Kč) na 1 EO za rok.
 • Fatální déle trvající provozní chyba (týdny a měsíce), nebo lépe řečeno rovnou „sabotáž“, může poškodit membrány tak, že jich bude potřebné předčasně vyměnit. Proto, aby k tomuto nemohlo dojít, v záruční době 5 let naše společnost bezplatně přes internet pravidelně kontroluje provoz ČOV. V případě zájmu i v pozáruční době můžeme dále pravidelně kontrolovat provoz dané ČOV. Ve skutečnosti sledováni všech technologických parametrů MBR Mitsubishi je však pro průměrně zdatného pracovníka M+R a ŘS jednoduché.
 • Podstatně vyšší investiční náklady na technologické zařízení a proto celkové odpisy (suma stavby a technologického zařízení) jsou vyšší.
 • Vyšší náklady na vypracování projektové dokumentace.

Největší ČOV s touto technologií je pro část Pekingu v Číně na kapacitu 1 000 000 EO (1 milion EO). Druhá největší ČOV je pro část města Singapur na kapacitu 68 000 m3/den. Jižní Kórea, která dlouhodobě poloprovozně a provozně sledovala různé membránové systémy, rozhodla, že pouze pro membrány Mitsubishi tento Korejský stát poskytuje dotace v celonárodním programu přebudovávaní konvenčních ČOV na membránové ČOV. To je též určitá indicie kvality těchto japonských membrán.

V EU se zahajuje výstavba ČOV pro kapacitu cca 150 000 EO a průtok cca 18 000 m3/den pro město Tilburg v Nizozemsku. Je to směs splaškových a průmyslových odpadních vod. Protože stavbu financují soukromí investoři, bylo jediné kritérium veřejné soutěže celkové náklady na realizaci této čistírny plus náklady na 10-letý provoz. Vítěz soutěže bude tuto ČOV provozovat 10 let. Německé firmy, které nabídly konvenční technologie i s anaerobní stabilizaci přebytečného kalu s využitím bioplynu byly „dramaticky“ dražší. Technologie MBR Mitsubishi byla významně nejlevnější !!!!

Je zřejmé, že nelogické dotace EU významně deformují trh!!

Nejenom s komunálními ČOV.

Nevěříme, že v Pekingu, nebo Singapuru, Japonsku, nebo v Jižní Koreji …… staví ČOV s technologii MBR Mitsubishi, jestli by tato technologie neměla výrazné, zejména ekonomické, přednosti před konvenčními technologiemi.

V současné době se odhaduje, že počet ČOV s technologii MBR Mitsubishi je již cca 4 000. Mitsubishi o sobě prohlašuje, že je největší světový výrobce membránových modulů co do celkové průtokové kapacity. Celková výkonová kapacita MBR Mitsubishi se i v čase krize zvyšuje exponenciálně. Je dost možné, že toto zvyšování kapacity MBR Mitsubishi není navzdory ekonomické krizi, ale díky této krizi…… ha, ha.

Ve Francii se prokázalo, že v jejich řekách určitý druh ryb začal výrazně rychle měnit pohlaví. Bylo zjištěno, že je to jen kvúli tomu, že v řece byly antikoncepční látky, které užívají ženy proti otěhotnění. Zbytkové koncentrace biologicky aktivních látek dokáže eliminovat MBR technologie výrazně (mnohonásobně) účinněji, než konvenční technologie. V EU již bylo nezvratně prokázáno zásadní negativní púsobení všeobecně používaných lékú odtékajících v odpadních vodách. Problém je již tak zásadný, že se jednoznačně prokázalo vážné zdravotní ovlivnění populace v západní EU. Proto EU připravuje v krátké budoucnosti zásadné změny v legislativě v této závažné problematice. Jednoduše, nebudujme ČOV s technologii 20. století, ale realizujte technologii 21. století i s těmi nedostatky, která táto technologie má. Zdraví našich dětí a našich vnuků a vnuček je předci důležitější jako úspora 15 % na spotřebě el. energie ??!!

V současné době k 1.10.2013 je na Slovensku ve městě Hurbanovo v provozu již 18 měsíců komunální ČOV s technologii MBR Mitsubishi na průtok splaškových vod přes membránovou linku cca 2300 m3/den. Na základě současných provozních zkušeností se odhaduje u této ČOV, že chemická životnost membrán Mitsubishi bude určitě vyšší jako 20 let.

Velice rádi zajistíme návštěvu – prohlídku – ČOV v Pekingu pro vážného investora, který bude připravovat novou ČOV, nebo zvýšení kapacity současné komunální ČOV o kapacitu více jako 10 až 15 000 m3/den.

Velice rádi zajistíme návštěvu – prohlídku – ČOV v Hurbanově na Slovensku pro vážného investora, který bude připravovat novou ČOV, nebo zvýšení kapacity současné komunální ČOV o kapacitu více jako 1 000 m3/den.

Poskytujeme záruku na membrány Mitsubishi min. 5 let.

Na konci roku 2012 společnost ALVEST MONT s.r.o. s technologii MBR Mitsubishi vyhrála mezinárodní tendr na realizaci komunální ČOV pro část města Sankt Peterburg v Rusku pro kapacitu cca 80 000 obyvatel. Soukromý investor této stavby si prohlédl více jako 20 ČOV v západní EU i v ČR a SR. Po návštěvě ČOV Hurbanovo se „lehko“ a jednoznačně rozhodl pro tuto japonskou technologii. Realizace se předpokládá od roku 2014.

K datu srpen 2013 naše technická a cenová nabídka pro největší kapacitu ČOV MBR Mitsubishi je na průtoku 31 200 m3/den - se zárukou na membrány 5 let. Samozřejmě do zahraničí…..

Konvenční technologie má své přednosti v jednoduchosti a nižších nákladech na technologické zařízení. Ale pro mnoho investorů průmyslových lokalit (nebo ekologicky citlivých lokalit) bude s narůstajícími náklady na životní prostředí a cenu pozemků růst finanční přitažlivost kvalitní membránové technologie.

Membránová technologie (nejenom Mitsubishi) má potenciál vhodným projektovým návrhem (i v kombinaci se současnou ČOV s konvenční technologii) řešit budoucí potřebu výrazně zvýšené kvality vyčištěné vody v kritických fázích (bezdeštních letních období) a tím zásadně dlouhodobě zlepšit životní prostředí.


Prospekty ke stažení (PDF)
> Membránové biologické reaktory
> Biologické čištění průmyslových odpadních vod


Membránový modul Mitsubishi